ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุ ที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายใหม่ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุ ที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายใหม่ จำนวน 1 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี รับแจ้งจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ จำนวน 4 ครอบครัว เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาการขเ้าถึงสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]