ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนาธนกานต์ สังข์กระจ่าง นักศึกษาฝึกสหกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎธานี ร่วมกับ นายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน ผู้นำชุมชน อพม. อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมข้น สอบข้อเท็จจริง ให้กรช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ พิจารณาให้เงินสงคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 5 ราย โดยจักนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุนพิน ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งมอบข้าวสารเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่อำภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]