ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ จำนวน 1 ราย โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของหน่วยของกระทรวงการพัฒณาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียหาย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านส้อง เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาให้ความช่วยเหลื อในลำดับต่อไป จำนวน 2 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเวียงสระ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]