ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล และลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ) นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ นายวิศรุต เหมทานนท์ นักพัฒนาสังคม และนายดนัย วิจารา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ชาชีพ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ประเกทรายบุคคล ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 2 ราย รวม 4 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรื่อนกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลช้างขวา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้น เพื่อสอบข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป ในพื้นที่ตำบลช้งขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 10 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]