ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนายดนัย วิจารา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ งพื้นที่เยี่ยมบ้น สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน นางสาวดวงพร แก้วอำไพ ผปค.ม.7 (อพม.) นางรรณดี สมมะลวน ผปค.ม.1 (อพม) นายสมภพ ตั๋วแพ ผรส.ม.3 และนายเอกพล พรหมแห ส.อบต.ม.. เพื่อสอบข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะนำช้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป ในพื้นที่ตำบลหัวเตย อำเกอพุนพิน จำนวน 12 ครัวเรือน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ครอบครัวเด็กในครอบครัวยากจน ที่ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 1 รายในพื้นที่ตำบลท่ทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]