ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุ ที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายใหม่ และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้น สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุ ที่ขอกู้ยืมเงินทุนปะกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ รายใหม่จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอดอนสัก และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ และภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]