ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุ ที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้สูงอายุ ที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ รายใหม่ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]