ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ

วันที่ 30 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวมณีรัตน์ เต๊กอ่อต้ง นักศึกษาฝึกงาน และนางสาวกฤติยาภรณ์ สุลากากร นักศึกษาฝึกงาน ร่วมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมและ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ราย อ.กาญจนดิษฐ์ 1 ราย อำเภอเมืองฯ จำนวน 1 ราย อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 6 ราย เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวันเบื้องต้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]