ลงพื้นที่เยี่ยมมบ้านคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เงินกู้สามัญ) ในพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จำนวน 7 ราย และอำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 5 ราย เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]