ลงพื้นที่เยี่ยมสอบข้อเท็จริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมและประเมินติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม .) อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ในพื้นที่ตำบลโมถ่าย กรณีครอบครัวคนพิการประสงค์ส่งคนพิการเข้ารับอุปการะสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ไม่มีผู้ดูแล จำนวน 1 ราย ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ป ระสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จำนวน 1 ราย ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จำนวน 1 ราย เพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาช่วยเหลือตามลำดับ ทั้งนี้ ได้วางแผนให้คำปรึกษาคำแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆตามระเบียบกองทุนฯ และลงพื้นที่ติดตามประเมินการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลท่าชนะ จำนวน 1 แห่ง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]