ลงพื้นที่เยี่ยมสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประเมินติดตามการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการ อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 6 ราย อำเภอพนม จำนวน 1 ราย อำเภอวิภาวดี จำนวน 1 ราย และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บริการคนผิการทั่วไป อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 1 แห่ง อำเภอพนม จำนวน 1 แห่ง อำเภอวิภาวดี จำนวน 1 แห่ง เผื่อรวบรวมข้อมูลนำเข้า พิจารณาต่อคณะกรรมการฯ ช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนฯตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพสำหรับครอบครัวคนพิการและให้กำลังใจแก่ครอบครัวคนพิการในการดำรงชีวิตประจำวันรวมถึงการดูแลคนพิการติดเตียงในชุมชนให้แก่ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5) ในพื้นที่ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]