ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือครอบครัวคนพิการที่ประสบอุทกภัย

4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมช่วยเหลือครอบครัวคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย หลังจากประสบปัญหาจากสถานการณ์ อุทกภัย จำนวน 9 ราย เพื่อพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]