ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการประสบปัญหาทางสังคม และประเมินปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเหมรัตน์ หงส์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมข้านตรวจสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์านีและอำเภอบ้านนาสาร จำนวน 4 ราย และลงพื้นที่ประเมินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ราย เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนพิการและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิคนพิการ เบื้องต้นได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]