ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือคนพิการประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองฯ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือคนพิการประสบปัญหาทางสังคม กรณีมีรายได้ไม่เพียงพอเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 จำนวน 1 ราย เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท YEC จำกัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและวางแผนในการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]