ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล

วันที่ 6 มกราคม 2566 กรณี ข่าวสารจากสื่อ Face Book ประสบเหตุเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลขุนทะเล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคและพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ บ้านเลขที่ 10/2 หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]