ลงพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว)

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน(สมุดพกครอบครัว) จำนวน 19 ครัวเรือน ในพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ จำนวน 7 ครัวเรือน ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]