ลงพื้นที่ ติดตามลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ

วันที่ 11-12 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร์ ศูนย์บริการคนพี่การจังหวัด ลงพื้นที่
ติดตามลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ที่ไม่เคยชำระเลย อ.เคียนซา 3 ราย,อ.บ้านนาสาร์ 1 ราย และ
อำเภอกาญจนดิษฐ์ 3 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]