ลงพื้นที่ ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและมีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและ มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่ง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]