วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำาปี 2566 (Together We Can หยุด ค้า คน)

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายภาณุพงศ์ ขวัญช่วย เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ.ร่วมกับ หน่วยงาน(ONE Home)สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปราม การดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]