วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564 และเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทย ครั้งที่ 29

      วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมรับชมงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564 และเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทย ครั้งที่ 29 ในหัวข้อ “ทิศทางการจัดสวัสดิการใน 5 ปี ข้างหน้า” เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]