วิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวทางการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านต่างๆของคนพิการ”

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ แนวทางการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านต่างๆของคนพิการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 40 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]