วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การคุ้มครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส” ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 13

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นางสางชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การคุ้มครองดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส” ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 13 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ดาวน์โหลด Application “ESS Help Me ปักหมุด หยุดเหตุ” บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ณ วิทยาลัยการปกครองศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]