วิทยากรบรรยาย โครงการผู้พิการสุขภาพดี

 วันที่ 6 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สิทธิของคนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โครงการผู้พิการสุขภาพดี เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพ เพื่อการเฝ้าระวังโรคเพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลได้ออกจากบ้านมาทำกิจกรรมร่วมกันรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆตามสิทธิของคนพิการและผู้ดูแล ณ ศาลาเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]