วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

วันที่ 18 กันยายน 2556 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวข้อ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับงานอาสาสมัคร จัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้แก่นักศึกษา สาขา พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้นปีที่ 2 3 และ 4 จำนวน 100 คน ณอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]