วิทยากรโครงการสร้างสุขภาพคนพิการทุกประเภท บรรยายในหัวข้อ “สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ”

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เป็นวิทยากรโครงการสร้างสุขภาพคนพิการทุกประเภท บรรยายในหัวข้อ “สิทธิและสวัสดิการของคนพิการ” เพื่อให้คนพิการแต่ละประเภทได้รับการฟื้นฟู ดูแลด้านสุขภาพกายและจิตอย่างทั่วถึง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวและผู้ดูแล จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมศรีทำเนียบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]