วิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ช่องทางการเข้าถึงสิทธิภายใต้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคม สิทธิทางด้านสังคม สิทธิด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ เพื่อให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างทั่วถึงในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อ.เคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]