วิทยากรโครงการอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุสู่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

วันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทราจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากร หัวข้อ “สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ” ในโครงการอบรมส่งเสริมผู้สูงอายุสู่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ จัดขึ้นโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านทำเนียบ กลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป จำนวน 200 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]