วิทยากรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าอุแท ในหัวข้อ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ สิทธิของผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุในตำบลท่าอุแท จำนวน 50 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนาย ไกรลาศ ชุมทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]