วิทยากร การเข้าถึงสิทธิคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร ตำแหน่งนิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเข้าถึงสิทธิคนพิการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]