วิทยากร บรรยายหัวข้อ “กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ” ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่อุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2566 หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิดผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน และมีนางสาวอังสุมาลี คชสิทธิ์ นางสาวรสิตา ทองศรี นักศึกษาฝืกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]