วิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด รูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี กลุ่มการพัฒาสังคมละสวัสดิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ “ความช่วยเหลือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” และให้ความรู้และปรับจตติที่ดีในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน และกลไกการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 12-23 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพ ผู้เสพรู้ติดยาเสพติดเข้าถึงการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ ขวัญแผ่นดิน ที่ยึดผู้เข้ารับการอบรมป็นศูย์กลาง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกอาชีพ ฝึกทักษะ สามารถปรับตัวดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับมาเสพซ้ำอีก ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายให้ผู้ถูกคุมประพฤติในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและผู้เข้ารับกาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ประจำพื้นที่ภาคใต้ ค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบลมะขามเตี้ย อำเกอมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]