สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “3 ปี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]