สัมภาษณ์คัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขัดแยกผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการสัมภาษณ์คัดแยก เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามองค์ประกอบของผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์(การกระทำ องค์ประกอบที่ 1 และการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ องค์ประกอบที่ 2 แก่เด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี) และได้ส่งตัวผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]