สัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนางสาวนภสร จินา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ สัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]