สัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลไกการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังพวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลไกการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ NRM : National Referral Mechanism โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง
การพัฒณาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสะองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน จัดทำร่างเอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ เพื่อเป็นเอกสารแนวทางตามคำมั่นสัญญาที่ประเทศไทยให้ไว้ในกรอบความร่วมมือ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]