สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การเข้าถึงบริการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การสร้างภาคีเครือข่ายและพัฒนาบริการคุ้มครองช่วยเหลือ”

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุซาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การเข้าถึงบริการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การสร้างภาคีเครือข่ายและพัฒนาบริการคุ้มครองช่วยเหลือ” โดยร่วมเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ อำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งกลไก NRM และแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือแนวปฏิบัติที่ดีจากการคัดแยกผู้เสียหายในประเทศไทย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]