สัมมนาโครงการธรรมาภิบาลภาครัฐในภูมิภาค ครั้งที่ 5 (ภาคใต้ตอนบน) 

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาโครงการธรรมาภิบาลภาครัฐในภูมิภาค ครั้งที่ 5 (ภาคใต้ตอนบน) ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. มีนายประทีป คงสนิท ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]