สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2

24 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกุศลศรัทธาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นครั้งที่ 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]