ส่งผู้ป่วยโรคไต กลับสู่ครอบครัว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 4 -5 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของครอบครัว ร่วมกับมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ขนย้ายสัมภาระส่งผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]