ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ ตามโครงการฝึกทักษะอาชีพช่างชุมชน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ส.อ.สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยให้กับครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่มีฐานะยากจน และประสบปัญหาเรื่องที่อยู่ตามโครงการฝึกทักษะอาชีพช่างชุมชนเพื่อนำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรง จำนวน 2 หลัง และติดตามการดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับทีมช่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน จิตอาสาในพื้นที่หมู่บ้านที่มาร่วมแรงร่วมใจกัน ในการช่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในวันเดียวกัน ได้เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และได้รับการช่วยเหลือส่งกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างปลอดภัย ซึ่งได้รับการดูแลจากญาติเป็นอย่างดี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]