องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 กันยายน 2566 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้นักโรงเรียนราชประชานเคราะห์ทุกแห่ง มีความรู้ เป็นคนดี ทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]