อบรมการสร้างและการใช้งาน Line Official Account ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมการสร้างและการใช้งาน Line Official Account ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีนางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ประธานเปิดการอบรม และนายสุบิน จุลพันธ์ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดทำ Line Official Account ให้แก่เจ้าหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้หน่วยงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]