อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (MSO Welfare)

  วันที่ 11 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้การช่วยเหลือ         ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (MSO Welfare) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อทบทวนการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]