อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุกาญตา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เปิดการอบรม โดย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารงานกองทุนฯ ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะพื้นฐานและเรียนรู้การใช้งานในเบื้องต้น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]