อบรมการใช้งานระบบโครงการปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และการสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบโครงการปรับปรุงระบบงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และการสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่ออบรมการใช้งนระบบให้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด โดยมีบริษัท เอ็มจี โชลูชั่น จำกัด เป็นวิทยากรการอบรมดังกล่าวฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Conference Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]