อบรมการใช้งาน Google Workspace ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Google Meet)

      วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Google Workspace ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Google Meet) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยาย 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]