อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งสิ้น 41 คน ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]