อบรมระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – LOGBOOK)

 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม นางสาวศิริวรรณ พรหมทอง นักพัฒนาสังคม นางสาวกัญญาณัฐ สารเทพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ นายธนวัฒน์ แสงอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – LOGBOOK) ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]