อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ส่วน ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ส่วนที่4) และ Dashbord

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวแรมรุ้ม วรวัธ รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ส่วน
ที่4) และ DASHBOARD สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด (ONE HOME) โดยมี นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บรรยาย แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระดับพื้นที่ ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]