อบรมเตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายคุณากร แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมองค์กรในการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรด้านคนพิการ ให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ ในการพัฒนาองค์กรการดำเนินงานให้สามารถวิเคราะห์และประเมินองค์กรตามกรอบมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการได้อย่างยั่งยืน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]